Uchwała Nr XXXIV/242/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańców.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu ponownej skargi mieszkańców z dnia 11.10.2013 r. na bezczynność Wójta, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z tym, że w złożonej ponownie skardze skarżący nie przedstawili nowych okoliczności podtrzymuje się stanowisko zawarte w Uchwale XXXIII/232/2013 z dnia 24.09.2013 r. o bezzasadności skargi.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając