Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. instalacji paneli fotowoltaicznych w Solcu

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

         Na podstawie art. 49 kpa oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 j.t.)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 96/1,

obręb Solec, gmina Krzykosy

 

na wniosek Firmy:  Małe Elektrownie Słoneczne Spółka Akcyjna, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 20 stycznia 2015r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 1/15 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23  (tel. 061-2851514 wew.130),  w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki