Budowa obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia 

 

że w dniu 2 lutego 2016 r. na wniosek pana Adama Szymkowiaka - pełnomocnika Firmy: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43, 62-023 Sulęcinek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP.

Inwestycja planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym: 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki