Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY MM-III A

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża GARBY MM-III A" na działkach o nr ewidencyjnych 41/1 i 42/6 w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy: ŻWIROWNIA-MATUSZAK, Marian Matuszak, Solec, ul. Kościelna 12, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 25 lutego 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 1/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki