Zawiadomienie nr OSR.6220.1.4.2016

Krzykosy, dnia 12.04.2016r.

OSR.6220.1.4.2016

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki