Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 )

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP

w Sulęcinie

 

Inwestor: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43,

63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 22 kwietna 2016 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 4/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki