Zawiadomienie o wydaniu decyzji na eksploatację kruszywa naturalnego w Garbach

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

  

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego na działkach o nr ewidencyjnych 92/4, 92/5, 92/2, 94 w miejscowości Garby

 

na wniosek pana Piotra Sadowskiego - pełnomocnika Firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34,

63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 27 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał 

 

Decyzję nr 5/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki