Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

           WÓJT
GMINY KRZYKOSY 
Krzykosy, dnia 20 maja 2016 r. 
OŚ.6220.16.2016


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.


Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 

zawiadamiam,

że w dniu 11 maja 2016 r. (doręczone 13.05.2016 r.) zostało wniesione przez Adwokata Mirosława Martyn – Pełnomocnika stron, odwołanie od decyzji nr 4/16  Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie.


W związku z powyższym zgodnie z art. 133 Kpa Wójt Gminy Krzykosy przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach, pok. nr 23, w godzinach urzędowania. WÓJT            
(-) inż. Andrzej Janicki


Do wiadomości:
Adam Szymkowiak – pełnomocnik
Szymon Grewling – inwestor
RDOŚ w Poznaniu
PPIS w Środziw Wlkp. 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 Kpa


sporządził: E.T.