Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pięczkowie i Witowie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Pięczkowo i Witowo, gm. Krzykosy"

 

na wniosek Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 30 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 8/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie traci ważność decyzja nr 2/16 z dnia 26.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowościach Pięczkowo i Witowo.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki