Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w Sulęcinie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie do 67,76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 128 w obrębie Sulęcin

 

na wniosek pana Wiktora Muszyńskiego, zam. Sulęcin, ul. Wierzbowa 2, 53-023 Sulęcinek,

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 12 lipca 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 6/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki