Zawiadomienie o wydaniu decyzji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo.

 

na wniosek Inwestora: Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 29 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 7/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki