Uchwała Nr XXVII/170/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych gminy

UCHWAŁA NR XXVII/170/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych gminy

 

          Na podstawie art.25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016, poz.446 ze zm./, §2 ust.2 i §5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz. U. nr 66, poz.800 ze zm./ uchwala się, co następuje: 

          § 1.1. Za udział w sesji Rady Gminy radnym przysługują diety:

1/ Wiceprzewodniczącemu Rady                                          - w wysokości 280,00zł,

2/ pozostałym radnym                                                        - w wysokości  240,00zł

            2. Za udział we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady

1/ Wiceprzewodniczącemu Rady                                           - w wysokości 280,00 zł

2/ Przewodniczącemu Komisji Rady                                       - w wysokości 280,00 zł

3/ pozostałym radnym                                                         - w wysokości 240,00 zł

            3. Za udział w posiedzeniu komisji Rady, do której radny należy przysługują diety:

1/ Wiceprzewodniczącemu Rady                                          - w wysokości 240,00 zł,

2/ Przewodniczącemu komisji Rady                                      - w wysokości 280,00 zł

3/ pozostałym radnym                                                        - w wysokości 240,00zł

               4. W  przypadku, gdy  radny  uczestniczy w danym dniu w posiedzeniu dwóch komisji, których jest członkiem, lub posiedzeniu komisji i sesji Rady Gminy, radnemu przysługuje jedna, najkorzystniejsza dieta.

             5. Dieta wypłacana jest każdorazowo po odbyciu sesji lub komisji Rady gotówką w kasie Urzędu Gminy w Krzykosach.

             6. Podstawą wypłaty diety jest obecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji Rady potwierdzona podpisem radnego na  liście obecności

           § 2. Miesięczna wysokość diet radnego nie może przekroczyć limitu określonego w odrębnych przepisach.

         

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

          § 4. Traci moc uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

 

          § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając