Uchwała Nr XXVII/169/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR XXVII/169/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20  grudnia 2016r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 4 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r, poz. 1867 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Krzykosy porozumienia międzygminnego z Gminą Kórnik, w sprawie powierzenia przez Gminę Krzykosy wykonywania zadań publicznych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

2. Dla sfinansowania zobowiązań wynikających z porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 ustala się zasadę zapewnienia corocznie w budżecie Gminy Krzykosy środków finansowych w wysokości wynikającej z warunków zawartego porozumienia.

 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy, do zawarcia porozumienia z Gminą Kórnik.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając