Uchwała Nr XXVII/171/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dotyczących diet dla sołtysów

UCHWAŁA NR XXVII/171/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zasad  dotyczących diet dla sołtysów

 

            Na podstawie art.37b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2016, poz.446 ze zm./ uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Ustanawia się zasady, na jakich sołtysowi w Gminie Krzykosy przysługuje dieta.

 

            § 2. 1.  Dieta przysługuje sołtysowi za każdorazowy udział w sesji Rady Gminy.

                   2.  Wysokość diety określonej w ust.1 wynosi 170,00 złotych.

                   3. Dieta wypłacana jest  po odbyciu sesji gotówką w kasie Urzędu Gminy w Krzykosach.

                   4. Podstawą wypłaty diety jest obecność Sołtysa na sesji, potwierdzona podpisem Sołtysa na liście obecności.

 

            § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

            § 4. Traci moc uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając