Uchwała Nr XXVII/172/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania

UCHWAŁA NR XXVII/172/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 j.t. ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, uchwala sie, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzykosy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych, umieszczona w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

 

§ 3.  Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1)     odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

2)     odpady segregowane zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne (m.in. butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej), szkło bezbarwne i kolorowe - odbierane będą w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

3)     odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie w miesiącach  od maja do października,  w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

4)     2 razy w roku, w wyznaczonym terminie, odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (po uprzednim zgłoszeniu do odbiorcy).

 

 § 4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w  § 3 odbywa się zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez Gminę Krzykosy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, od których mają być odbierane odpady.

 

 § 5. Zużyte baterie można umieszczać w przeznaczonych do tego celu odpowiednich pojemnikach, w miejscach wskazanych przez Urząd Gminy w Krzykosach

 

§ 6. Zużyte akumulatory można dostarczać do placówek handlowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę

 

§ 7. Przeterminowane leki - można dostarczać do specjalnie przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemników, na terenie punktów aptecznych

 

§ 8.1. Zebrane selektywnie odpady powstające w nieruchomościach zamieszkałych w sposób nieregularny, w tym odpady niebezpieczne, w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery i opakowania po nich, tworzywa sztuczne (np. styropian), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, puszki aluminiowe i metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji), można samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane będą przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  w dniach roboczych, w godzinach jego otwarcia, o których informacja umieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy.

 

§ 9.1. Uwagi dotyczące przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (np. braku odbioru odpadów w wyznaczonym przez harmonogram terminie odbioru odpadów lub innych nieprawidłowości), zgłaszać można w następujący sposób:

1)     osobiście w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37

2)     pisemnie pod adresem Urząd Gminy w Krzykosach, 63-024 Krzykosy, ul. Główna 37

3)     telefonicznie - pod nr telefonu 61 285 15 14 wew. 131

4)     drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: krzykosy@wokiss.pl

        2. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia okoliczności, w szczególności imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości a także opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.

 

  § 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Krzykosy

 

  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając