Uchwała Nr XXVII/173/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVII/173/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016 roku

 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3201) wprowadza się następujące zmiany:

1)     §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć ustalony w §1, określa się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć".

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając