Uchwała Nr XXVII/167/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXVII/167/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/151/2016 z dnia 27 października 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/161/2016 z dnia 25 listopada 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 132/2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.655.977,24

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.951.901,66

- dochody majątkowe w kwocie 704.075,58 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.491.314,24 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 29.135.977,24

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 24.671.563,24

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.464.414,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 7.491.314,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 821.630,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.480.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek."

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

310.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

 

 5) Dodaje się § 9a w brzmieniu:

 „§ 9a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 10.000,00 zł."

 

6)     § 10 otrzymuje brzmienie:

 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

 alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację

 zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

 

7)     § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając