Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: miejscowość Wiosna, obręb Miąskowo, działka nr 46

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Krzykosy na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Oznaczenie nieruchomości  miejscowość Wiosna, obręb Miąskowo
działka nr 46
PO1D/00023285/0 
Powierzchnia  24,0420 ha całkowity obszar działki
20,7800 ha obszar przeznaczony do dzierżawy 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr III/27/20018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb.graf. ZL). 
Opis nieruchomości  Większość terenu działki stanowią użytki zielone, otoczona lasami. W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą o nawierzchni ziemnej. 
Oznaczenie nieruchomości   Powierzchnia wykazana do dzierżawy  Termin zagospodarowania nieruchomości  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego Termin wnoszenia opłat  Okres trwania umowy dzierżawy 
część dz. 46  4,0900 ha  5 lat 

2 450,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  4,2500 ha  5 lat 

2 550,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  2,2000 ha  5 lat 

1 320,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  5,4500 ha  5 lat  3 270,00 zł.
rocznie 
Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  4,7900 ha  5 lat  2 900,00 zł.
rocznie 
Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki