Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: miejscowość Pięczkowo, działka nr 699

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Pięczkowo

Oznaczenie nieruchomości  Miejscowość Pięczkowo
Działka nr 699
KW 3884 
Powierzchnia wydzierżawiana 

1,00 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 699 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako wody powierzchniowe, rowy (WS) oraz tereny roli (R).
Całkowity obszar działki 3,3323 ha. 
Opis nieruchomości  Działkę stanowią tereny roli. 
Forma zbycia   Dzierżawa na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
Termin zagospodarowania nieruchomości  3 lata 
Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy  450,00 zł. rocznie 
Termin wnoszenia opłat  Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki