Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza, że w dniu 23 lipca 2019 r., w sali nr 11 (sala sesyjna), odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne stanowiącego własność Gminy Krzykosy.

I. 1. Przedmiot przetargu:

1) Część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha, płożona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 900.
2) Część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 930.
3) Część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1000.
4) Część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1030.
5) Część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1100.

2. Części działek stanowiących przedmiot przetargu określa mapa ewidencyjna do wglądu w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

II. Sposób zagospodarowania:

Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr III/27/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb. graf. ZL).
Większość terenu działki stanowią użytki zielone otoczone lasami.

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne w związku z powyższym przetarg jest ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy.

III. Termin zagospodarowania na cele rolne – od III kwartału 2019 r.

IV. Okres dzierżawy: 5 lat.

V. Nieruchomość objęta dzierżawą nie jest obciążona hipoteką ani żadnymi innymi ograniczeniami.

VI. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:

 1. Za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha wynosi 2 450,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 2. Za cześć działki 46 o powierzchni 4,2500 ha wynosi 2 550,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 3. Za cześć działki 46 o powierzchni 2,2000 ha wynosi 1 320,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 4. Za część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha wynosi 3 270,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 zł.
 5. Za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha wynosi 2 900,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.


VII. Czynsz będzie wnoszony corocznie do 15 września.

W pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny.

VIII. Informacją o wadium:

 1. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych ) za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha.
 2. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha.
 3. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha.
 4. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 5,45000 ha.
 5. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha.


Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 lipca 2019 r. w podanych wyżej kwotach na konto Gminy Krzykosy w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 (ze wskazaniem w tytule przelewu: wadium-dzierżawa oraz podania powierzchni działki, której wpłata wadium dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Krzykosy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Krzykosy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy do dnia 17 lipca 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46 o powierzchni......................(należy wpisać wybraną powierzchnię) następujących dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (należy podać powierzchnię części działki) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 2. Pisemne oświadczenie o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy Krzykosy (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Krzykosy) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 3. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 4. Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowę lub ustanowioną wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody wydzierżawienie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka (w oryginale).


Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1200 na tablicy ogłoszeń oraz na opublikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

X. Wójt Gminy Krzykosy ma prawo odwołać ogłoszony przetarg w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, pokój 22 lub telefonicznie 61 285 15 14 (wew. 121).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krzykosy.

XI. Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy/nabywcy) jest Wójt Gminy Krzykosy z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 37.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani spotkać w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją niniejszego postępowania, w celu udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz.2096 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

4) Dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowych, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowne przepisy prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy, aktów wykonawczych do jej wydania.

Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje również przekazywania danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki


 
Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna Załączniki:
DOCX Oświadczenie o zameldowaniu [doc]
DOCX Oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu [doc]
DOCX Zgłoszenie uczestnictwa [doc]