Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Miąskowo (działka 92 i 312)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Miąskowo

Oznaczenie nieruchomości  Miejscowość Miąskowo
Działka 92 – bez oznaczenia Miąskowo art. 44
Działka 312 – bez oznaczenia Murzynówko art. 54
Powierzchnia  Działka 92 – 0,1181 ha
Działka 312 – 0,2127 ha
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 92 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren wód powierzchniowych (WS), teren objęty ochrona archeologiczną działka nr 312 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren wód powierzchniowych, teren zieleni naturalnej (ZN), teren publicznych dróg krajowych (KDK 11), teren objęty ochrona archeologiczną.
Całkowity obszar działki 0,3308 ha.
Opis nieruchomości  Działki stanowią stawy oraz teren dojazdowy do pól.
Forma zbycia Dzierżawa na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Termin zagospodarowania nieruchomości 3 lata
Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy 300,00 zł. rocznie
Termin wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 17.10.2019 r. do 07.11.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki