Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, oznaczonej jako działki 110/3, 110/6, przeznaczonej do użyczenia na okres 15 lat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2020
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie
przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej wraz 
z budynkiem stanowiącej własność Gminy Krzykosy 

Wójt Gminy Krzykosy

stosowanie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm).

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, oznaczonej jako działki 110/3, 110/6, przeznaczone do użyczenia na okres 15 lat

Oznaczenie nieruchomości

miejscowość Garby, obręb geodezyjny Garby
działki nr: 110/3 i 110/6
PO1D/00022418/5

Powierzchnia

110/3 o powierzchni 4,7781 ha
110/6 o powierzchni 0,0318 ha
całkowity obszar przeznaczony do użyczenia 4,8099 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Obszar, na którym położone są przedmiotowe działki podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) zgodnie,
z którym działka 110/3 położona jest na terenach usług kultury (symb. graf. UK2), terenach zieleni naturalnej (symb. graf. ZN), terenach zieleni urządzonej (symb. graf. ZP), tereny rolnicze (symb. graf. R), tereny sportu i rekreacji (symb. graf. US), tereny dróg publicznych (symb. graf. KDD), teren objęty ochrona archeologiczną, działka 110/6 położona jest na terenach usług kultury (symb. graf. UK2), teren objęty ochrona archeologiczną.

Informacja dotycząca użyczenia

Do użyczenia oddaje się grunt wraz z budynkiem z przeznaczeniem na cele usług kultury.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie z dniem zawarcia umowy na okres 15 lat.


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 13.02.2020 r. do 05.03.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki