Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 11 lutego 2021 r.

OSR.6220.7.6.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża: GARBY ŁJB V w granicach projektowanego Obszaru Górniczego położonego GARBY ŁJB V na dz. nr 19/3,obręb: Garby, gmina Krzykosy.

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania). Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Otrzymują:
1. WPPHU BARTEZ S.C. Łukasz i Jakub Bartkowiak
Garby 8
63-23 Sulęcinek
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska- Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia