Omyłka pisarska

Krzykosy, dnia 19 lutego 2021 r.

OSR.6220.4.7.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z wydaną decyzją administracyjną

POSTANAWIAM

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Krzykosy
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 sierpnia 2020 r. (znak: OSR.6220.4.5.2020)
dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb Sulęcinek, oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin.

Do wyżej wymienionej decyzji postanawiam wpisać: nr działki ewidencyjnej 99/5, obręb Sulęcin.

UZASADNIENIE

W decyzji z dnia 20 sierpnia 2020 r. nie wpisano działki nr ewidencyjny 99/5, obręb Sulęcin.
W dokumentacji dla wyżej wymienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymieniona została działka nr ewidencyjny 99/5, obręb Sulęcin. Należy stwierdzić, że zarówno organ wydający decyzję, jak i organy opiniujące brały pod uwagę cały zgromadzony materiał dowodowy i uwzględniły w swoich opiniach niniejszą działkę.
Opisany powyżej błąd jest błędem pisarskim, popełnionym omyłkowo przy redagowaniu tekstu. Błąd ten nosi znamiona omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 113 § 1 k.p.a. stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Należy wskazać, że dokonanie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej nie prowadzi do zmiany decyzji, albowiem pozostałe elementy decyzji (data wydania, strony, organ wydający) zostały określone prawidłowo.
W niniejszej sprawie nie doszło do błędnego zastosowania przepisów prawa materialnego ani procesowego.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
3.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
4.Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
5. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158