Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Oznaczenie nieruchomości

Solec
Działka nr 447
KW PO1D/00022416/1

Powierzchnia

435 m2 całkowity teren działki
148 m2 wydzierżawiany teren działki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 447 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako tereny zabudowy usługowej (U).
Całkowity obszar działki 435 m2
Wydzierżawiony zostaje obszar 148 m2

Opis nieruchomości

Działkę stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

Forma zbycia

Dzierżawa na okres 3 lat

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Czynsz wynosi 900 zł. na rok

Termin wnoszenia czynszu

Czynsz wnoszony jednorazowo do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki