UCHWAŁA Nr XXXVII/235/2010

  UCHWAŁA NR XXXVII/235/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

            Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/134/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 170 poz. 3668) § 4 otrzymuje brzmienie:

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu:

 

Dochód na osobę samotną lub osobę w rodzinie liczony procentowo od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu kosztów liczona w % od kosztów usług

Osoba samotna

101 % - 150 %

3%

151 % - 200%

5%

201% - 250 %

10%

251% - 300%

20%

301 % - 350 %

50%

351 % - 400%

70%

powyżej 401%

100%

Osoba w rodzinie

101% - 150%

15%

151% - 200%

30%

201% - 300%

50%

301% - 400%

75%

powyżej 401%

100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/235/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 05 lutego 2010 roku

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podyktowana jest wynikami dogłębnej analizy sytuacji materialno - bytowej odbiorców tych usług. Z analizy tej wynika, że pomimo przekroczenia kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej osoby potrzebujące pomocy w postaci usług nie są w stanie ponieść odpłatności w wysokości wskazanej w zmienianej uchwale - dotyczy to w szczególności osób samotnych.