UCHWAŁA Nr XXXVII/234/2010

  UCHWAŁA Nr XXXVII/234/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Krzykosy"

 

Na podstawie art. 7 ust. pkt 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

          § 1. W § 3 ust. 2 uchwały, Nr XXXVII/223/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2006 roku, w sprawie ustalenia wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Prawo wnioskowania o przyznanie wyróżnienia przysługuje: członkom kapituły, radnym, radom sołeckim i organizacjom społecznym"

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.