UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2010

  U C H W A Ł A  NR XXXVII/233/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

         Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

       § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2010 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 ROK

1.Kontrola kosztów utrzymania budynków komunalnych wraz z kosztami eksploatacji oraz czynsze na te mieszkania.

2.Realizacja budżetu gminy za 2009 rok

3.Kontrola wypłat dodatków motywacyjnych nauczycielom i dyrektorom

4.Kontrola realizacji budżetu wybranej szkoły - Pięczkowo

5.Kontrola gospodarki odpadami (miedzy innymi ilość podpisach umów)

6.Koszty eksploatacji ciągników i innego sprzętu będącego własnością gminy

7.Kontrola przetargów przeprowadzonych w 2009 roku

8.Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

9.Kontrola wydatkowanych środków na ochronę przeciwpożarową.

10.Kontrola wpłat za energię w świetlicach wiejskich.

11.Kontrola działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury.