UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2010 roku

w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

       § 1. Odmawia sie uwzględnienia wezwania Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krzykosach doręczonego w dniu 8 stycznia 2010 roku do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXV/228/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy

       § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Gminy Krzykosy.

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZ A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr XXXV/228/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. Rada Gminy uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli. Regulamin ten został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krzykosach z wyłączeniem § 5 ust. 2 pkt b.

W odniesieniu do uregulowania zawartego w/w przepisie wystąpiły pomiędzy stronami rozbieżności, które mimo dwukrotnie prowadzonych rokowań nie zostały usunięte.

W tych okolicznościach stwierdzić należy, że Rada Gminy, która posiada wyłączną kompetencję do uchwalenia regulaminu nie naruszyła art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela.

Tym samym wezwanie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krzykosach do usunięcia naruszenia prawa z uwagi na brak uzgodnienia regulaminu zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela nie zasługuje na uwzględnienie.